Rekrutacja

Zarządzenie Nr … /………

dyrektora Szkoły

z dnia ……………… w sprawie

Regulaminu rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu

Na podstawie § 52 w zw. z § 41 ust. 2 Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu niniejszym zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W procesie rekrutacji obowiązuje „Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyjęcie do Szkoły” którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W przypadku nie określenia nowego wzoru wniosku o którym mowa w § 2, w terminie wskazanym w § 52 ust. 1 zd. 2 Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu, obowiązuje wzór wniosku zgodny z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wzór decyzji dyrektora Szkoły o którym mowa w § 52 ust. 7 Statutu Szkoły określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Na zasadach określonych w Statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu oraz niniejszym Zarządzeniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia Osoba prowadząca Szkołę zawiera umowę o naukę.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik numer 1 do Zarządzenie Nr … /……… dyrektora szkoły z dnia ……………… w sprawie Regulaminu rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu.

Regulamin rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu

§ 1

Niniejszy Regulamin rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu, określa procedurę oraz zasady rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu.

§2

Słownik:

 1. Decyzja w przedmiocie przyjęcia ucznia do Szkoły – decyzja administracyjna wydawana przez dyrektora Szkoły w formie i treści zgodnej w Załącznikiem numer 3 do Zarządzenia będąca podstawą wpisu na listę uczniów Szkoły,
 2. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły – decyzja administracyjna wydawana przez dyrektora Szkoły w formie i treści zgodnej w Załącznikiem numer 3 do Zarządzenia będąca podstawą odmowy wpisu na listę uczniów Szkoły,
 3. Kandydat – małoletni, którego przedstawiciele ustawowi (rodzice lub prawni opiekunowie) złożyli wniosek o przyjęcie do Szkoły,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu
 5. Statut szkoły – Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu
 6. Szkoła – Niepubliczna Szkoła Podstawowa GAUDIUM DE DOCTRINA w Grudziądzu
 7. Rodzic – przedstawiciel ustawowy ucznia lub kandydata

Rozdział I

Przyjmowanie ucznia do szkoły

§ 3

 1. Przyjęcie ucznia do Szkoły ma miejsce według następujących zasad:
  1. do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie przepisów ustawy,
  2. do klasy wyższej programowo niż klasa pierwsza, przyjmowani są uczniowie posiadający świadectwo promocji do danej klasy.
 2. Przyjmowanie uczniów do Szkoły dokonywane jest wyłącznie na podstawie kryterium ilości wolnych miejsc w tworzonym oddziale.
 3. Przy naborze uczniów decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4

 1. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na pisemny wniosek rodzica, o którym mowa w § 2 Zarządzenia, złożony w formie pisemnej do dyrektora Szkoły.
 2. Złożenie wniosku nie stanowi gwarancji wydania pozytywnej opinii przez dyrektora Szkoły, o której mowa w §7.
 3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera, w przypadku kandydata do klasy pierwszej w szczególności:
  1. Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata lub prawnych opiekunów kandydata,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i kandydata
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
 4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera, w przypadku kandydata do klasy wyższej programowo niż klasa pierwsza w szczególności:
  1. dane i informacje o których mowa w ust. 2 lit. a-d,
  2. świadectwo promocji do danej klasy,

§ 5

 1. Rekrutację do szkoły na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor Szkoły w drodze pisemnego obwieszczenia publikowanego na stronie internetowej Szkoły oraz dostępnego do wglądu w sekretariacie Szkoły.
 2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 określa termin oraz miejsce składania przez rodziców wniosku o którym mowa w § 4 oraz informację o miejscu udostępnienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wzór wniosku o którym mowa w § 4 dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Szkoły oraz nieodpłatnie w sekretariacie Szkoły.

§ 6

 1. Wniosek o którym mowa w § 4 podlega ocenie dokonywanej przez dyrektora Szkoły w zakresie jego kompletności oraz spełnienia pozytywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w danym roku szkolnym, o których mowa w § 3.
 2. W przypadku spełnienia pozytywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w danym roku szkolnym dyrektor Szkoły wydaje decyzję w przedmiocie przyjęcia kandydata do Szkoły.
 3. W przypadku spełnienia negatywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w danym roku szkolnym dyrektor Szkoły wydaje decyzję w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 rodzic może wystąpić o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. W przypadku wystąpienia w wnioskiem o którym mowa w zdaniu pierwszym, termin o którym mowa w § 52 ust. 8 Statutu Szkoły biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia.
 5. Szkoła niezwłoczne informuje w drodze pisemnej rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o decyzji dyrektora Szkoły oraz podejmuje czynności administracyjnoprawne związane z wykonywaniem przez ucznia obowiązku szkolnego w Szkole.

§ 7

 1. W przypadku wydania przez dyrektora Szkoły decyzji o której mowa w § 6 ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są w terminie nie dłuższym niż 7 dni do zawarcia z Osobą prowadzącą Szkołę cywilno-prawnej umowy o naukę określającej w szczególności zasady uiszczania czesnego oraz opłat za wyżywienie.
 2. Określenie treści umowy o której mowa w ust. 1 należy do Osoby prowadzącej Szkołę.
 3. Niepodpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia umowy o której mowa w ust. 1 równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w oddziale szkolnym oraz skreśleniem kandydata z listy przyjętych.

§ 8

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawnych ucznia przekazuje dyrektorowi Szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział II

Przyjmowanie ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego

§ 9

 1. W trakcie roku szkolnego uczeń może zostać przyjęty do Szkoły w przypadku istnienia wystarczającej ilości miejsc wolnych w danym oddziale.
 2. Przyjęcie ucznia w trybie określonym w ust. 1 dopuszczalne jest w terminie nie późniejszym nić do połowy II semestru zajęć edukacyjnych.
 3. Przyjęcie ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego następuję w trybie i na zasadach określonych w § 1-8 z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

§ 10

 1. Do wniosku o którym mowa w § 4 rodzice lub prawni opiekunowie ucznia dołączają również:
  1. zaświadczenie wydane przez szkołę do której uczeń dotychczas uczęszczał o przedmiotach ujętych w szkolnym planie nauczania,
  2. zaświadczenie wydane przez szkołę do której uczeń dotychczas uczęszczał o wynikach klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym, w przypadku gdy wniosek składany jest po zakończeniu I semestru zajęć edukacyjnych,
  3. zaświadczenie wydane przez szkołę do której uczeń dotychczas uczęszczał o ocenach (stopniach) cząstkowych uzyskanych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
  4. świadectwo z poprzedzającego przyjęcie roku szkolnego,
 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega ocenie dokonywanej przez dyrektora Szkoły w zakresie jego kompletności oraz spełnienia pozytywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w trakcie roku szkolnego.
 3. W zakresie czynności o których mowa w ust. 2 dyrektor Szkoły w szczególności dokonuje analizy i oceny:
  1. Czy uczeń zostanie sklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów w semestrze I lub w klasyfikacji rocznej,
  2. Czy zachodzą przesłanki uzasadniające podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia lub zaliczenia różnic programowych wynikających z niezrealizowanych w poprzedniej szkole zajęć edukacyjnych lub programów nauczania objętych planem nauczania w danym oddziale,
  3. Czy zachodzą przesłanki uzasadniające zdawania przez kandydata egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
 4. W przypadku spełnienia pozytywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w danym roku szkolnym, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 dyrektor Szkoły wydaje decyzję w przedmiocie przyjęcia kandydata do Szkoły.
 5. W przypadku spełnienia negatywnych przesłanek wydania decyzji o przyjęciu kandydata do Szkoły w danym roku szkolnym, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 dyrektor Szkoły wydaje decyzję w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 lit. a-c, decyzja o której mowa w ust. 4 poprzedzona jest spotkaniem z kandydatem oraz jego rodzicem lub opiekunem prawnym i przedstawicielem osoby prowadzącej Szkołę, celem omówienia zasad nauki kandydata w Szkole oraz związanych z tym obowiązków kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych. W innych przypadkach dyrektor Szkoły może wyznaczyć spotkanie  z kandydatem oraz jego rodzicem lub opiekunem prawnym.

§ 11

 1. Decyzja o której mowa w § 10 ust. 4 zawiera również:
  1.  w przypadku wystąpienia przesłanki uzasadniające podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia lub zaliczenia różnic programowych wynikających z niezrealizowanych w poprzedniej szkole zajęć edukacyjnych lub programów nauczania objętych planem nauczania w danym oddziale – nazwy przedmiotów, zakres materiałów i termin oraz formę zaliczenia istniejącej różnicy programowej,
  2. w przypadku wystąpienia przesłanki ryzyka nieklasyfikowania kandydata ze wszystkich, niektórych lub jednego przedmiotu – nazwy przedmiotów co do których zachodzi podstawa przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określony w Statucie Szkoły.

§ 12

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły Dyrektor Szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

DrukujE-mail

 • atm1
 • fundacja1
 • bayerek
 • DP2cRGB2-hflat-250
 • fc1