Program profilaktyki

Program profilaktyki

            Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Gaudium de doctrina”

w Grudziądzu

            Program profilaktyki obejmuje I etap edukacyjny i jest on skorelowany z Programem wychowawczym szkoły, Koncepcją szkoły oraz programem dydaktycznym realizowanym w szkole.

Misja:

Wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia poprzez uświadomienie zagrożeń i naukę ich przezwyciężania.

Wizja i model ucznia:

            Uczeń potrafi samodzielnie, w zgodzie z sobą i przestrzegając zasad tolerancji i szacunku dla innych, dokonywać wyborów chroniących go przed czynnikami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi. 

Cele główne.

            Celem podstawowym programu jest zapobieganie pojawianiu się niepożądanych i ryzykownych zachowań wśród dzieci. Aby to uzyskać uczeń winien posiadać wiedzę o istniejących zagrożeniach dla jego rozwoju oraz należy wyposażyć go w wiedzę o czynnikach chroniących go przed tymi zagrożeniami.

Cele szczegółowe:

– stwarzanie atmosfery przyjaźni i koleżeństwa

– wzmacnianiem pozytywnych stron osobowości i poczucia własnej wartości uczniów

– uczenie otwartości w relacjach uczeń – nauczyciel z zachowaniem kultury osobistej

– kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się złu – zachowania asertywne

– przeciwdziałanie przemocy i agresji

– wdrażanie do panowania nad emocjami i radzenia sobie ze stresem

– wyrabianie nawyku dbałości i troski o zdrowie oraz higienę osobistą

– uświadamianie szkodliwego działania używek

– rozwijanie aktywności fizycznej jako źródła sprawności organizmu

– wyrabiania umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania

Realizacja programu przebiegać będzie w kilku blokach:

A-Promowanie zdrowego stylu życia

B-Kształtowanie i wzmacnianie społecznie akceptowanych zachowań

C-Zapobieganie zachowaniom agresywnym

D-Rozwijanie umiejętności komunikowania się

E-Kształtowanie postaw asertywnych

F-Wzmacnianie nawyku przestrzegania norm i zasad regulujących  życie w różnych grupach społecznych np. rodzina, klasa,grupa koleżeńska i.t.p.

Blok A: Promowanie zdrowego stylu życia :

Tematyka: profilaktyka uzależnień

            promocja aktywnego spędzania wolnego czasu

            promocja sportu

            promowanie zasad zdrowego odżywiania się

            nauka i wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            pogadanki i rozmowy ze specjalistami, podczas spotkań z psychologiem i wychowawcą

            zajęcia z psychologiem i zajęcia z profilaktyki

            organizacja zajęć dodatkowych sportowych i innych aktywizujących ruchowo

Odpowiedzialni za realizację zadań:

            Wychowawca, psycholog.

Blok B: Kształtowanie i wzmacnianie społecznie akceptowanych zachowań :

Tematyka: promowanie zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych

            kształtowanie postaw wspierających niepełnosprawnych rówieśników

            wzmacnianie zachowań tolerancyjnych, szanujących odmienność ludzi

            uczenie racjonalnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

            uczenie panowania nad zachowaniami emocjonalnymi

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            zajęcia z psychologiem i wychowawcą

            rozmowy indywidualne według potrzeb

            stworzenie „ kodeksu zachowań „ obowiązującego w szkole

            przestrzeganie promowanych zasad przez personel szkolny

Odpowiedzialni za realizację zadań: wychowawca, psycholog, nauczyciele i personel obsługi.

Blok C: Zapobieganie zachowaniom agresywnym:

Tematyka: zajęcia z psychologiem i wychowawcą

             rozpoznawanie przejawów agresji

             pogadanki, rozmowy na temat właściwych zachowań w sytuacjach konfliktowych

             nauka radzenia sobie z przejawami agresji

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            wymiana doświadczeń kadry szkoły w pracy nad zapobieganiem przejawom agresji

            zajęcia z psychologiem i wychowawcą

            postawy osobiste kadry szkolnej

            rozmowy indywidualne i interwencje według potrzeb

Odpowiedzialni za realizację zadań: wychowawca, psycholog i kadra szkoły.

Blok D: Rozwijanie umiejętności komunikowania się:

Tematyka: promowanie otwartej komunikacji z zachowaniem kultury osobistej

            wzmacnianie komunikacji respektującej zasady poszanowania innych i tolerancji

            wzmacnianie umiejętności wypowiadania się w sytuacjach stresowych

            rozmowy, interwencje według potrzeb

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            zajęcia z psychologiem i wychowawcą

            promowanie otwartej komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń

            nagradzanie, wzmacnianie przejawów otwartej, zgodnej z zasadami kultury komunikacji

Odpowiedzialni za realizację zadań: wychowawca,psycholog,kadra szkoły.

Blok E: Kształtowanie postaw asertywnych:

Tematyka:  rozpoznawanie przejawów   przemocy

             nauka przeciwstawiania się przejawom agresji,

             kształtowanie umiejętności  asertywnych

             promowanie potrzeby ochrony własnych zasad, granic i bezpieczeństwa

             wzmacnianie poczucia własnej wartości i otwartości w relacjach społecznych

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            zajęcia z psychologiem i wychowawcą

            wzmacnianie przejawów zachowań asertywnych wśród uczniów

            pogadanki i rozmowy indywidualne według potrzeb

Odpowiedzialni za realizację zadań: wychowawca, psycholog i kadra szkoły.

Blok F: Wzmacnianie nawyku przestrzegania norm i zasad regulujących życie w różnych grupach społecznych np. rodzina, klasa, grupa koleżeńska i.t.p.

Tematyka: tworzenie i wzmacnianie atmosfery koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów

             stworzenie „kodeksu zachowania” w szkole

             uświadamianie  uczniom, że przestrzeganie zasad jest regułą społecznego porządku

             wzmacnianie postaw promujących szacunek i tolerancję dla innych

Określenie sposobów działania i realizacji zadań:

            zajęcia z psychologiem i wychowawcą

            wspólne, grupowe tworzenie „kodeksu zachowań” w szkole

            rozmowy z grupą i indywidualne na temat potrzeby przestrzegania norm i zasad

            konsekwentne przestrzeganie obowiązujących w  szkole norm zachowania przez wszystkich członków szkolnej społeczności.

Odpowiedzialni za realizację zadań: wychowawca, psycholog i kadra szkoły.

Spodziewane efekty:

– radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi

– umiejętność przewidywania,planowania swoich zachowań

– świadome podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka

– dostrzeganie wartości i odmienności każdego ucznia w grupie

– brak przejawów agresji między uczniami

– rozumienie wartości zdrowia i potrzeby oraz  umiejętności troszczenia się o siebie

– rozsądne gospodarowanie czasem wolnym z uwzględnieniem aktywności fizycznej

– czują się bezpiecznie w szkole

Ewaluacja programu:

            Z uwagi na fakt iż szkoła rozpoczęła w bieżącym roku szkolnym działalność nie ma możliwości przeprowadzenia badań porównawczych z zakresu oceny jego skuteczności. Program ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym przejawom nieprawidłowości w rozwoju dzieci, które potencjalnie mogą pojawić się w danej fazie rozwojowej. Aby ocenić jego wpływ na zachowania dziecięce zastosowane będą następujące metody:

– obserwacja uczniów
– ocena zachowań
– rozmowy z uczniami
– rozmowy z nauczycielami , z rodzicami.

DrukujE-mail

  • atm1
  • fundacja1
  • bayerek
  • DP2cRGB2-hflat-250
  • fc1